எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Thursday, February 02, 2006

அவரவர் பார்வையில்

கிழக்கு மேற்காய்
சூரியன் சுழன்றாலும்
அவன் இருப்பது ஓரிடம்தான்.

மனிதரின் பார்வையில்தான்
ஆயிரம் பிழைகள்.

திருத்தி வாழ்வதில்தான்
இருக்கிறது சுவைகள்.

சும்மாங்காட்டியும்...

சோதனைப்பதிவு - எப்படியிருக்கிறது புதிய தமிழ்மணம் ?