எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Friday, October 29, 2004

போடுங்கம்மா/ய்யா ஓட்டு

யாருக்கு ஓட்டளிக்க வேண்டுமென அறிவுபூர்வமாகத் தீர்மானிக்க: உங்கள் ஓட்டு யாருக்கு?

ஓட்டுரிமையில்லையெனினும் என் கருத்துக்களுக்கேற்ப தேர்ந்தெடுத்த போது கிடைத்த முடிவு:

22% Bush
45% Kerry
33% Nader

Note: Your results are based on profiles of the three candidates (i.e. how they stand on issues, stances, budget) from the general population OR from the parties selected under “Based on Viewpoints from:"

1 Comments:

அருமையான தளம். என்னுடைய வாக்கெடுப்பில்:
14% - Bush
--------------
86% - Kerry

Saturday, October 30, 2004 10:11:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home