எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Tuesday, November 02, 2004

பகல் கனவுகள்நன்றி: என்.சொக்கன் - தினம் ஒரு கவிதை மடலாற்குழு

2 Comments:

thanks dear friend,

But I don't understand why the poet's name is missing in all these posts :-O

N. Chokkan,
Bangalore.

Tuesday, November 02, 2004 10:50:00 PM  

சொக்கரே/மணியரே,
வாங்க....வாங்க...! உங்கள் ஐயத்தை கூடிய விரைவில் தீர்த்து வைக்கிறேன் :-) .
அது சரி ஆகஸ்ட் 13-க்கு பிறகு தினம் ஒரு கவிதை தொடர்ந்து வருவதில்லையே...என்ன ஆச்சு தலைவா ?

Tuesday, November 02, 2004 11:55:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home