எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Sunday, May 23, 2004

தூறல்

சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்...
இன்றைய உலகில் செந்தமிழும் கூட கைப்பழக்கத்தால் வளருவதுதான்,
எனவே முடிந்தளவு தெடர்ந்து எழுத விரும்புகிறேன்...என் ஜன்னல் வழியேப் பார்ப்பவை இனி உங்கள் பார்வைக்கு...

1 Comments:

Welcome to Tamilblogs! niraiya ezuthunga. :)

Wednesday, May 26, 2004 2:56:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home